دارت Dart مارک WinMau

نوع نمایش :
31 کالا
دارت Winmau مدل Robbie Green 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Robbie Green 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1900000
دارت Winmau مدل Stratos 95%/85% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Stratos 95%/85% Tungsten

95 و 85 درصد تنگستن alloy Dual Core technology
23 گرم : طول بارل : 48.3 میلیمتر - قطر بارل : 4 - 7.5 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
3000000
دارت Winmau مدل Majestic 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Majestic 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 8.1 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
2300000
دارت Winmau مدل Sicario 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Sicario 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
25 گرم : طول بارل : 45.7 میلیمتر - قطر بارل : 7.9 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
2300000
دارت Winmau مدل Overdrive 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Overdrive 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1800000
دارت Winmau مدل Jeff Smith 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Jeff Smith 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
25 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1850000
دارت Winmau مدل Dawson Murschell 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Dawson Murschell 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
22 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1800000
دارت Winmau مدل Andy Fordham 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Andy Fordham 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 7.85 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1900000
دارت Winmau مدل Dennis Priestley 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Dennis Priestley 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 48.3 میلیمتر - قطر بارل : 7.96 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Delta ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1800000
دارت Winmau مدل PAUL NICHOLSON 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل PAUL NICHOLSON 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1800000
درات Winmau مدل Blackout 90%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

درات Winmau مدل Blackout 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 8 میلیمتر
فلایت : Prism Alpha standard
شفت : Prism Force medium
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1300000
دارت Winmau مدل Daryl Gurney 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Daryl Gurney 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
22 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 میلیمتر
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
2000000
دارت Winmau مدل Daryl Gurney 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Daryl Gurney 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 54.6 میلیمتر - قطر بارل : 6.2 میلیمتر
25 گرم : طول بارل : 54.6 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
2000000
دارت Winmau مدل FoxFire 80% Tungsten 24g جدید -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل FoxFire 80% Tungsten 24g جدید

80 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 8 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1250000
دارت Winmau مدل Danny Noppert 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Danny Noppert 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 میلیمتر
25 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1850000
دارت Winmau مدل Mervyn King 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Mervyn King 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
22 گرم : طول بارل : 48.3 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 / 5.7 میلیمتر
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 / 5.8 میلیمتر
26 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 7 / 6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1350000
دارت Winmau مدل Scott Waites 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Scott Waites 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.5 میلیمتر
25 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1850000
دارت Winmau مدل Xtreme 2 Brass -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Xtreme 2 Brass

جنس دارت : برنجی
22 گرم : طول بارل : 53.3 میلیمتر - قطر بارل : 8.8 میلیمتر
24 گرم : طول بارل : 53.3 میلیمتر - قطر بارل : 8.8 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
650000
دارت Winmau مدل Outrage Brass -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Outrage Brass

جنس بارل : برنجی
23 گرم : طول بارل : 56 میلیمتر - قطر بارل : 8.5 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح مبتدی
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
650000
دارت Winmau مدل Calibra 90% Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Calibra 90% Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 7.9 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1900000
دارت Winmau مدل Steve Beaton 90% Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Steve Beaton 90% Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 43.2 میلیمتر - قطر بارل : 7.3 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1800000
دارت Winmau مدل Mark Webster 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Mark Webster 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
25 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.5 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1650000
دارت Winmau مدل Trina Gulliver 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Trina Gulliver 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1500000
دارت Winmau مدل SIMON WHITLOCK 90% Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل SIMON WHITLOCK 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 7.2-4.8 میلیمتر
22 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.8-4.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1300000
loading

در حال بازیابی ...