شماره حساب و شماره کارت بانکی

 

بانک ملت شماره حساب               1897925322      

                                                                                                      

بانک ملت شماره کارت    4588 - 2958 - 3378  - 6104

 

به نام محمد جواد اسدی 

 

بانک ملی شماره حساب             0200644445004

 

بانک ملی شماه کارت     0958 - 4406 - 9918 - 6037

 

به نام محمد جواد اسدی